Praca szkolnego logopedy.Opieką logopedyczną objęci są uczniowie u których występują zaburzenia i wady wymowy różnego typu. Zajęcia logopedyczne mają na celu usunięcie ich i spowodowanie, by mowa dziecka stała się w pełni zrozumiała i czysta. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są indywidualnie dla każdego dziecka i trwają od 35 do 45 minut. Oprócz likwidowania zaburzeń mowy uczniowie mają też możliwość wzbogacanie zasobu swojego słownictwa, usprawniania analizatorów wzrokowego i słuchowego, koordynacji wzrokowo-słuchowej i słuchowo ruchowej oraz doskonalenie słuchu fonematycznego. Mogą też doskonalić technikę czytania głośnego i ze zrozumieniem. Dzięki atrakcyjnym, na miarę możliwości, formom pracy, dzieci uczestniczą w zajęciach chętnie i aktywnie. Udaje się też osiągnąć poprawę stanu mowy, zwłaszcz u uczniów uczestniczących w zajęciach systematycznie i wykazujących dobrą wolę.