Koło Miłośników RegionuProgram działań edukacyjnych Koła Miłośników Regionu opracowano na podstawie założeń Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999r.) ze szczególnym uwzględnieniem celów, zadań, treści i osiągnięć ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie. Program integruje wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów, wprowadzając w bliski świat środowiska lokalnego, czy szerzej - regionalnego, w krąg Małej Ojczyzny. Działania programowe skorelowano z realizowanymi przez nauczycieli programami nauczania zwłaszcza z zakresu języka polskiego oraz historii i społeczeństwa.
Program zajęć pozalekcyjnych składa się z kilku cyklów tematycznych, które mogą być rozwijane dalej w ramach pracy lekcyjnej na poszczególnych przedmiotach. Zajęcia realizowane są przez uczniów klas IV i obejmują ukazanie historii i dnia dzisiejszego jego najbliższego otoczenia: szkoły i miasta Janikowo. Potem uczniowie "wychodzą dalej" i poznają Inowrocław i Kujawy razem z ich dziejami i różnorodnością kulturową. Dalsze treści integrują i poszerzają regionalną wiedzę i umiejętności uzyskane już przez uczniów i zachęcają do korzystania z całego szeregu rozmaitych źródeł informacji.
Na realizację programu przewidziano 1 godzinę zajęć tygodniowo.
 

Podstawowe cele edukacyjne zajęć
 


Realizację założonych w programie celów umożliwią specjalnie przygotowane przez prowadzącego materiały z różnych  pozycji merytorycznych dotyczących obszaru Kujaw oraz podręczników metodycznych z zakresu nauczania historii, regionalnych publikacji prasowych, planów miast i map, albumów, przewodników, zdjęć i widokówek oraz materiałów szkoleniowych z warsztatów i kursów doskonalenia zawodowego. Cennym źródłem wiedzy dla uczniów będą także szkolne kroniki, zwłaszcza najstarsza z nich rozpoczynająca się zapiskami z 1905 roku. Wykorzystane zostaną również różnorodne pomoce multimedialne: prezentacje regionalne, film video Inowrocławska kopalnia, Encyklopedia Multimedialna PWN Polska 2000. Uczniowie wspomagać się będą również informacjami stron internetowych.

Wykorzystane metody i techniki nauczania:

Uczniowie biorący udział zajęciach pozalekcyjnych Koła Miłośników Regionu nie będą oceniani w sposób typowy dla obowiązkowych edukacji przedmiotowych. Służyć temu będą podejmowane formy pracy ukierunkowane na rozwój aktywności, zorientowane na atrakcyjność oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.
Badanie efektów pracy z uczniem występować będzie ciągle w czasie trwania zajęć np. w formie wypowiedzi ustnej, referowania wyników pracy grupowej, w trakcie rozmowy nauczającej. Czasami może przyjąć formę zabawową np. doświadczenia poszukującego z elementem dramy, gry dydaktycznej itp. lub charakter rywalizacji, np. konkursu, prezentacji klasowej.
Przykładowe arkusze samooceny
Zdjęcia z działalności koła
Z działań Koła Miłośników Regionu
Bibliografia do programu
 


oraz materiały prasowe gromadzone przez nauczyciela
 

Opracowała:
D. Świetlik
 
 
 
 
 

 

Powrót