SZKOŁA BEZ PRZEMOCY


O programie.

List do rodziców

MISTRZOWIE ZACHOWANIA W KLASACH I - III

SKONTAKTUJ SIĘ Z PEDAGOGIEM!!!
 
 
 
 
 
 

O programie "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY".
Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Szkoły, które przystąpiły do programu są zobowiązane przestrzegać kodeksu.
/zobacz prezentację /

Kodeks SZKOŁY BEZ PRZEMOCY:

1. Szkoła jest wspólnotą.
2. Wszyscy się szanujemy.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
4. Niczego nie ukrywamy.
5. Zawsze reagujemy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
8. Rodzice są z nami.
9. Mamy sojuszników.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
 Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE  w ramach programu "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

- Poinformowanie całej społeczności szkolnej o przystąpieniu do realizowanego projektu "Szkoła bez przemocy", oraz zapoznanie z jego zasadami;
- Zmodyfikowanie Szkolnego Kodeksu Zachowania się uczniów w szkole zgodnie z zasadami kodeksu "Szkoły bez przemocy"  i zapoznanie z nim rodziców, nauczycieli i wszystkich uczniów;
- Sporządzenie systemu nagród i kar /konsekwencji dla uczniów/ grożących za nieprzestrzeganie kodeksu;
- Promowanie pozytywnych zachowań uczniów, comiesięczne wybory klasowych mistrzów zachowania, umieszczanie ich portretów w szkolnej galerii. Klasowi mistrzowie przez cały miesiąc noszą również znaczek "MISTRZA ZACHOWANIA", wyróżniający go w społeczności szkolnej. Nagradzanie na koniec roku szkolnego "Szkolnych Mistrzów Zachowania", /tj. osób, które najwięcej razy zyskały miano klasowych mistrzów/;
- Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów prowadzone przez wychowawców klas,/ realizatorów programu profilaktycznego "Spójrz inaczej";
- Zorganizowanie w szkole Kolorowego Tygodnia pod hasłem "Przyjaźni i Życzliwości", promującego pozytywne zachowania i wartości;
- Prowadzenie przez cały rok szkolny zajęć profilaktyczno - wychowawczo - sportowych  dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze, agresywnych, nadpobudliwych;
-Wdrożenie opracowanych procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców;
-  Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz opracowanie referatów na zebrania z rodzicami, dotyczących przyczyn, form i zapobiegania agresji;
- Organizowanie klasowych  spotkań integrujących uczniów, rodziców i nauczycieli;
- Dyżury, konsultacje pedagoga szkolnego dla rodziców, nauczycieli przez cały rok;
- Założenie konta e- mailowego do pedagoga;
- Zorganizowanie konferencji  podsumowującej projekt z udziałem rodziców, uczniów, nauczycieli i władz terytorialnych, przedstawieniem teatralnym dotyczącym zapobiegania agresji, oraz marszem;
- Propagowanie realizowanych działań wśród mieszkańców Janikowa poprzez transmisje w lokalnej telewizji kablowej "Jan-Sat".

Notatkę sporządziła:
Krystyna Wesołowska /pedagog/